skip to Main Content

תנאי שימוש וזכויות יוצרים

כל הזכויות שמורות

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.

כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מבעלי האתר אסור בהחלט.

תוכן האתר

כל הזכויות על התוכן המתפרספ בדפי האתר זה שמורות לאלי מנצור, TourEthiopia.co.il, למעט במקומות בהם צויין אחרת במפורש. חל איסור מוחלט לפרסם את המאמרים, חלקם או בשלמותם, באף פורום אינטרנטי, בלוג, אתר אישי, אתר מקצועי, אתר מסחרי או אתר-ללא-כוונות-רווח, ללא אישור מפורש בכתב מ 'TourEthiopia.co.il'. כמו כן אין לקשר, לערוך, לעבד או לשנות את התמונות והחומריים הגרפיים שמלווים אותם. במקומות בהם מופיעים שמות הצלמים, זכויות היוצרים על על צילומים אלו שמורות לצלמים שצילמו אותן.

היתר קישור

בנוסף על ההגבלות המצויינות ומבלי לגרוע מהן, ניתן היתר לכל המעוניין ליצור קישור-אינטרנט (link) לאתר זה או לכל אחד מעמודיו, כל עוד הלינק הוא לעמוד שלם, המכיל בתוכו את העיצוב והלוגו של 'TourEthiopia.co.il'. חל איסור ליצור קישורים שיגרמו לתוכן להופיע בתוך סביבה 'מארחת' (host), תוך שימוש בפריימים או בכל טכנולוגיה אחרת.

הגבלת אחריות

מטרת התוכן המתפרסם באתר זה היא למסור מידע אודות אתרים שונים באתיופיה. נעשו מאמצים רבים לגרום לכך שהתוכן יהיה מפורט ואמין ככל שניתן, אך אין משתמעת מכך אחריות כלשהי. המידע ניתן 'כמות-שהוא' ('as-is'). אלי מנצור ו 'TourEthiopia.co.il' אינם אחראים כלפי יחיד או ארגון עבור כל אבדן ו/או נזק אשר ייגרם, אם ייגרם, מהמידע שבאתר זה, או מהתכנים שמשובצים בו ו/או מקושרים אליו.

הבהרה

לשם שטף הקריאה, ומשיקולי נוחות בלבד, כתוב אתר זה בלשון זכר. התוכן מיועד לגברים ולנשים כאחד, ואין בכוונתנו להפלות או לפגוע בציבור זה או אחר.

Back To Top